fbpx

បេសកម្ម ចក្ខុវិស័យ និងគុណតម្លៃ

Mission

Our two campuses have been designed to meet every need of our school community.

(English) Vision
(English)

A community of responsible, determined and compassionate learners who make meaningful contributions to humanity.

(English) Core Values
(English)

Our core values are compassion, determination and responsibility.

សារពីគណៈគ្រប់គ្រង

Daniel

Footprints International School(FIS) campuses have been designed to meet every need of our school community, campuses have been designed to meet every need of our school community.

Jame

Footprints International School(FIS) campuses have been designed to meet every need of our school community, campuses have been designed to meet every need of our school community.

Petter

Footprints International School(FIS) campuses have been designed to meet every need of our school community, campuses have been designed to meet every need of our school community.

(English) Natasha Johnson - ECP Principal

(English)

Dear Footprints Family,

I am honoured to serve as the Early Years Programme Principal for the 2023/2024 school year.
This is my second year with FIS.
I have been a teacher for over 13 years and a large portion of my career has been spent in the Early Years classroom setting. I hold an administrator certification in Early Childhood Education, a BA in Elementary Education and an MS in Curriculum and Instruction. I am also certified in Applied Behaviour Analysis by the Autism Partnership Foundation and have experience working closely with young children who have specific learning differences.

I am excited for the opportunity to share my passion for whole child development, restorative practice in Early Years social-emotional learning and bridging the gap in foundational literacy skills among young learners with the ECP team at Footprints.

I look forward to a successful school year full of connection, learning and growth!

(English) Justin Bisiker - Primary Principal

(English)

It is with great pleasure that I am afforded the opportunity to lead the Primary Programme at Footprints International School. I bring over twenty years of experience working in Primary Education around the world and will begin my 10th year working at Footprints this year. 

Facilitating Primary aged, academic, social and emotional development for children has been a passion throughout my career and with the help of our talented team of qualified teachers, we will continue to; maximise student learning, and social and emotional development for our students by providing them with dynamic instruction in nurturing learning environments.

(English) Christine Guenster - Vice Principal

(English)

Dear Footprints family and friends,

Welcome to the new school year 2023-2024!
As the Primary Vice Principal I feel honored and grateful to have been granted the opportunity to become part of the wonderful Footprints community. This will be my second year at Footprints International School and I feel privileged to be leading our highly qualified and dedicated Primary teachers at our TK campus.
I have been living and working in Southeast Asia for almost seven years, working both as a teacher and education manager in Cambodia for five years. Previous to that, I volunteered in a community development project and was, amongst others, involved in the establishment of a local community school and its English curriculum in the south of Cambodia. Having taught various grades from Preschool to upper Primary levels and having managed different teams of local and international teachers, I have been able to acquire a deep understanding of student needs, modern pedagogy and capacity building.
I am a dedicated and passionate education enthusiast and a strong advocate of the idea that, as modern educators, we must serve as facilitators, helping children to discover and foster their individual talents, abilities and creativity. I believe this is best done through guidance, empathy and the idea of learning by doing – as a famous Chinese proverb says: “Tell me and I’ll forget; show me and I may remember; involve me and I’ll understand.” This aligns perfectly with our teaching and learning philosophy here at Footprints and with our teaching approach of “I do. We do. You do.” Personally, I am very passionate about interactive and engaging learning activities and providing our students with an inspiring and visionary learning environment and hope to contribute to creating motivating and dynamic learning experiences for our students during these difficult times.
With the Cambridge International Assessment, we provide a comprehensive primary school curriculum that enables our students not only to develop academic excellence, but also valuable social and emotional skills. In line with our school’s mission, our school values are closely intertwined into the learning objectives of our subject areas, so we can build the foundation for our students to become life-long learners and more importantly, to be compassionate, determined and responsible citizens.
Concluding with a quote from Albert Einstein, I would like to wish the entire Footprints community a fun and successful school year 2023-2024:
“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”
Sincerely yours,
Christine Guenster

(English) Carol Gawiden - Secondary Principal

(English)

Dear Footprints Community, 

As I step up to the role of Principal, I do so with a heart full of gratitude and excitement. For the past six years, I’ve had the privilege of serving Footprints in various roles; as a Science teacher, STEM Department head, Academic Coordinator, and Secondary Vice Principal, witnessing firsthand the incredible spirit that defines our school community. I’ve seen the dedication of our teachers, the enthusiasm of our students, and the unwavering support of our parents and staff. Footprints isn’t just a school; it’s a community, and I am honoured to be a part of its story.

While my title may be new, my commitment remains the same and aligned with the school’s vision: to empower Footprints students to discover their potential in a nurturing environment through innovative instruction, challenging and collaborative activities, and exposure to diverse perspectives. We’ll achieve this by focusing on our three flagships:

 1. Student Wellbeing: Every student deserves to feel safe, supported, and challenged to thrive emotionally, socially, and academically. We’ll continue to prioritize mental health initiatives, build a culture of kindness and respect, and offer personalized support systems.
 2. Parent Engagement: We’ll foster open communication, create meaningful opportunities for collaboration, and empower parents to be active participants in their child’s learning journey.
 3. Quality Teaching and Learning: Our dedicated faculty will continue to innovate, differentiate instruction, and create engaging learning experiences that cater to diverse needs and ignite curiosity. We’ll prioritize professional development and embrace technology.

I am eager to continue to collaborate with every one of you – students, faculty, parents, and community members – to create an even more vibrant and enriching learning environment. Your ideas, your energy, and your unwavering support are what truly make Footprints thrive.

With warm regards,

Carol Gawiden

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើងខ្ញុំ?

បរិវេណសាលា Footprints International School (FIS) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញរាល់តម្រូវការនៃសហគមន៍សាលារៀនរបស់យើង បរិវេណសាលាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងអស់នៃសហគមន៍សាលារៀនរបស់យើង។

17

(English) YEARS

1121

(English) STUDENTS

2

(English) CAMPUSES

307

(English) STAFF & TEACHERS

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទីតាំងសាខា

ទួលទំពូង
 • (English) Serving Nursery - Grade 11
 •   (English) No. 16-18, Street 570
 • 017 222084012 222084
 •   (English) 7:30am - 5:00pm
ទួលទំពូង
 • (English) Serving Pre-K1 - Grade 12
 •   (English) No. 84, Street 135 (at the intersection of Street 470)
 • 017 222084012 222085
 •   (English) 7:30am - 5:00pm